Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.06
2. Temat badania
Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rodziny

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wydatków budżetu państwa na świadczenia wychowawcze skierowane do rodzin z dziećmi w wieku do 18 roku życia, a także zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz do identyfikacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu pobierających świadczenia wychowawcze, rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego pobierających dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Rodziny korzystające ze świadczeń wychowawczych, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, korzystające z dodatków wychowawczych. Osoby które pobierały świadczenia wychowawcze. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, korzystające z dodatków do zryczałtowanej kwoty.

7. Zakres przedmiotowy

Świadczenie wychowawcze i dodatki.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Świadczenia wychowawcze, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Rodziny korzystające ze świadczeń wychowawczych (w tym na pierwsze dziecko), w przekrojach: typ rodziny, kraj, województwa, powiaty, gminy.
Dzieci, na które rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze, w przekrojach: płeć, wiek, kraj, województwa, powiaty, gminy.
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego korzystające z dodatków wychowawczych lub dodatków do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: forma pieczy zastępczej, kraj, województwa, powiaty.
Kwota świadczeń wychowawczych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Kwota dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).