Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.12
2. Temat badania
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze
3. Cykliczność badania
co 10 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania zakresu informacyjnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) i określenia systemów administracyjnych jako źródeł danych. W trakcie prac przygotowawczych analizie podlegać będą dane pozyskane z dostępnych rejestrów i systemów administracyjnych oraz podjęte zostaną działania nad rozszerzeniem zakresu źródeł danych w kontekście następujących obszarów tematycznych: charakterystyka osób: terytorialna, demograficzna, ekonomiczna, edukacyjna, etniczno-kulturowa; migracje wewnętrzne i zagraniczne; niepełnosprawność; gospodarstwa domowe i rodziny; charakterystyka mieszkań i budynków.
Wykorzystanie źródeł administracyjnych pozwoli na zwiększenie efektywności procesów zbierania danych w NSP 2021, obniżenie kosztów pozyskiwania niezbędnych informacji, w tym obciążeń osób zobowiązanych do udzielania odpowiedzi w formie wywiadu bezpośredniego. Rejestry i systemy ujęte w karcie badania są jedynym źródłem informacji pozwalającym na ustalenie populacji według określonych cech i wymaganym poziomie dostępności. Informacje te nie są możliwe do pozyskania z innych źródeł administracyjnych. Brak możliwości pozyskania danych ze źródeł administracyjnych spowoduje konieczność zebrania danych bezpośrednio od mieszkańców Polski.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14).
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których możliwe będzie podjęcie decyzji o rezygnacji z bezpośredniego zbierania danych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z wybranych rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe, rodziny. Mieszkania. Osoby. Budynki mieszkalne, zbiorowego zakwaterowania oraz niemieszkalne, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie. Budynki, obiekty Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ).

7. Zakres przedmiotowy

Miejsce i status zamieszkania ludności. Demograficzna charakterystyka ludności. Społeczna charakterystyka ludności. Niepełnosprawność. Ekonomiczna charakterystyka ludności. Migracje ludności. Charakterystyka narodowościowa. Przynależność wyznaniowa. Charakterystyka gospodarstw domowych i rodzin. Charakterystyka mieszkań i budynków.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Zestaw danych z systemów informacyjnych (opisany w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2018) Ministerstwa Finansów – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych - dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (Lp. 534).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Opracowanie szacunkowych danych w zakresie tematów objętych spisem - do analiz GUS.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla określenia zakresu tematycznego spisu oraz utworzenia wykazu adresowo-mieszkaniowego do spisu próbnego oraz zasadniczego.