Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.01
2. Temat badania
Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy w zakresie współpracy z innymi podmiotami oraz wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi i informacyjnymi; charakterystyka organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP) i rozpowszechnienie odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności organizacji non-profit. Zarządzanie w sektorze non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Organizacje pożytku publicznego (OPP).

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC: dane dotyczące społecznych jednostek parafialnych Kościoła katolickiego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Współpraca organizacji non-profit z administracją publiczną, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony; rodzaj działalności; klasy zatrudnienia.
Współpraca organizacji non-profit z przedsiębiorstwami, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony; rodzaj działalności.
Współpraca organizacji non-profit z innymi organizacjami, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony; rodzaj działalności.
Wybrane aspekty zarządzania w organizacjach non-profit, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony; rodzaj działalności; klasy zatrudnienia; rodzaj miejscowości, w której znajdowała się siedziba organizacji.
Wybrane aspekty działań motywacyjnych w organizacjach non-profit, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony; rodzaj działalności; klasy zatrudnienia; rodzaj miejscowości, w której znajdowała się siedziba organizacji.
Obowiązki sprawozdawcze i działalność informacyjna organizacji non-profit, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony; rodzaj działalności; klasy zatrudnienia; rodzaj miejscowości, w której znajdowała się siedziba organizacji.
Pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, w przekrojach: rodzaj organizacji; rodzaj działalności; klasy zatrudnienia.
Stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców, w przekrojach: rodzaj organizacji; liczba członków.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 r. (Wrzesień 2021),
 • Współpraca, zarządzanie i działalność informacyjna wybranych organizacji non-profit SOF-5 w 2019 r. (Marzec 2022),
 • Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r. (Czerwiec 2021).
Informacje sygnalne
 • Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2019 r. (Luty 2021).