Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.39
2. Temat badania
Rachunki środowiskowe i ekonomiczne dla lasów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kompleksowej roli lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej w Polsce. Dane obejmują rachunki ekonomiczne leśnictwa uwzględniające wartość przyrostu zasobów drzewnych na pniu, a także bilanse zasobów leśnych w jednostkach fizycznych i monetarnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Lasy. Osoby posiadające lub użytkujące lasy. Podmioty gospodarki narodowej posiadające lub użytkujące lasy albo wykorzystujące zasoby leśne, niezależnie od ich działalności podstawowej.

7. Zakres przedmiotowy

Powierzchnia gruntów leśnych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków narodowych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów rezerwatów przyrody. Pozyskanie drewna. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady inwestycyjne w leśnictwie według grup środków trwałych i sektorów własnościowych. Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne. Stan ilościowy i jakościowy zasobów leśnych. Zatrudnienie w gospodarce narodowej. Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w leśnictwie według sektorów instytucjonalnych, sektorów własnościowych i form własności. Eksport i import drewna, wyrobów z drewna i produktów ubocznych leśnictwa (dane ilościowe i wartościowe). Import, marża handlowa i transportowa, podatki od produktów pomniejszone o dotacje dla produktów. Koszty związane z zatrudnieniem, pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna netto, nadwyżka operacyjna brutto, wartość dodana brutto. Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i produkcja globalna nierynkowa.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.01.03 Zasoby leśne,
1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej,
1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów,
1.45.23 Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia,
1.45.24 Użytkowanie lasu,
1.45.27 Ekonomiczne aspekty leśnictwa,
1.67.06 Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych).
1.46.01 Produkcja sprzedana przemysłu,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.44.05 Gospodarowanie materiałami,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe,
1.23.29 Pracujący na własny rachunek,
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych,
Inne źródła danych

Opracowania branżowe i eksperckie.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans powierzchni gruntów leśnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewna.
Bilans wartości gruntów leśnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewna.
Bilans zasobów drzewnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewna.
Bilans wartości zasobów drzewnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewna.
Rachunki ekonomiczne działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna, uwzględniające produkty charakterystyczne dla leśnictwa, w tym wartość przyrostu zasobów drzewnych na pniu.
Podaż i wykorzystanie produktów związanych z lasami w jednostkach monetarnych.
Podaż i wykorzystanie produktów związanych z lasami w jednostkach fizycznych.
Pracujący w leśnictwie w rocznych jednostkach pracy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku (Listopad 2019).