Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.18
2. Temat badania
Telekomunikacja
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług telekomunikacyjnych i infrastrukturze telekomunikacyjnej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną, objęte obowiązkiem przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

7. Zakres przedmiotowy

Abonenci telekomunikacyjni. Sieć telekomunikacyjna. Usługi telekomunikacyjne. Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w przekrojach: rodzaje usług.
Liczba łączy abonenckich i abonentów telefonii stacjonarnej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj abonenta (konsumenci, biznes).
Liczba łączy abonenckich telefonii stacjonarnej, w przekrojach: rodzaje technologii, rodzaj abonenta (konsumenci, biznes).
Liczba abonentów (karty SIM) i użytkowników (karty M2M) telefonii ruchomej, w przekrojach: rodzaj płatności (post-paid, pre-prepaid).
Czas trwania połączeń telefonicznych, w przekrojach: rodzaj telefonii (stacjonarna, ruchoma), kierunki ruchu (połączenia krajowe: do sieci ruchomych, do sieci stacjonarnych, połączenia międzynarodowe).
Liczba bazowych stacji przekaźnikowych telefonii ruchomej, wolumen transmisji danych, liczba wysłanych SMS i MMS.
Liczba użytkowników oraz czas połączeń w telefonii internetowej (usługa VoIP).
Liczba użytkowników dostępu do sieci Internet, w przekrojach: rodzaj technologii; rodzaj użytkownika (konsumenci, biznes).
Liczba usług Internetu stacjonarnego, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj miejscowości (miasto, wieś), rodzaj przepustowości.
Długość łączy kablowych (światłowodowych i pozostałych) oraz liczba węzłów dostępowych do sieci Internet, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj miejscowości (miasto, wieś).
Liczba odbiorców płatnych usług telewizyjnych, w przekrojach: rodzaj telewizji (satelitarna, kablowa, IP TV, naziemna telewizja cyfrowa).
Liczba abonentów telewizji kablowej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj usługi (telefon, Internet, telewizja cyfrowa).
Liczba abonentów usług wiązanych, w przekrojach: rodzaje usług w ramach jednego pakietu.
Liczba pozwoleń radiowych na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w przekrojach: rodzaje radiokomunikacji.
Przychody z działalności telekomunikacyjnej, w przekrojach: rodzaj rynku telekomunikacyjnego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Łączność (Listopad 2020),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Łączność/Podstawowe dane o poczcie i telekomunikacji (Październik 2020).