Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.03
2. Temat badania
Zatrudnienie i wyniki finansowe w gospodarce morskiej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach zachodzących w podmiotach gospodarki morskiej, poziomie zatrudnienia, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i wynikach finansowych podmiotów gospodarki morskiej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
  • Strategia Rozwoju Transportu.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie gospodarki morskiej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący w miastach i na wsi. Zatrudnienie w gospodarce narodowej. Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół. Zwolnienia z pracy. Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Wartość brutto środków trwałych. Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych, w tym za: przewozy ładunków, przewozy pasażerów (w tym komunikacją miejską), przeładunek i spedycję, składowanie i magazynowanie ładunków, obsługę naziemną w portach lotniczych, obsługę naziemną statków powietrznych, usługi statkowe. Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej.
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.48.11 Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Podmioty gospodarki morskiej, w przekrojach: rodzaje działalności, województwa nadmorskie, liczba pracujących, sektory własności.
Pracujący w gospodarce morskiej, w przekrojach: kraj i województwa nadmorskie, rodzaje działalności; kraj i województwa nadmorskie, sektory i formy własności.
Wynagrodzenia w gospodarce morskiej, w przekrojach: składniki wynagrodzeń.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce morskiej, w przekrojach: sektory własności, rodzaje działalności.
Wielkość nakładów inwestycyjnych, źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych podmiotów gospodarki morskiej, w przekrojach: rodzaje działalności.
Wartość bezwzględna przychodów z całokształtu działalności, koszty uzyskania przychodów oraz wyniki finansowe podmiotów gospodarki morskiej, w przekrojach: rodzaje działalności.
Przyjęcia do pracy w gospodarce morskiej, w przekrojach: sektor własności; rodzaje działalności.
Zwolnienia z pracy w gospodarce morskiej, w przekrojach: sektory własności; rodzaje działalności; przyczyny zwolnień.
Przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług w żegludze morskiej i przybrzeżnej oraz w morskich portach handlowych, w przekrojach: rodzaje usług.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).