Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.07
2. Temat badania
Szkolnictwo morskie i nauka
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących edukację w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych, które kształcą w zawodach morskich oraz o dane z działalności szkół wyższych, które posiadają kierunki związane z gospodarką morską oraz o informacje o przyznanych dyplomach oficerskich przez urzędy morskie.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty które kształcą w zawodach morskich, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające kierunki morskie, urzędy morskie.

7. Zakres przedmiotowy

Stopnie naukowe na kierunkach związane z gospodarką morską. Dyplomy oficerów statków morskich. Uczniowie słuchacze i absolwenci. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.27.01 Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Uczniowie i absolwenci na kierunkach morskich, w przekrojach: województwa, typy szkół oraz zawodów w szkolnictwie zawodowym.
Studenci i absolwenci wyższych studiów kierunków morskich, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, szkoły i kierunki studiów, forma studiów.
Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich, w przekrojach: typy szkół.
Liczba przyznanych dyplomów oficerskich, w przekrojach: specjalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).