Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.05
2. Temat badania
Ochrona środowiska morskiego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę i analizę zanieczyszczeń występujących w środowisku Morza Bałtyckiego oraz uzyskaniu informacji na temat ochrony wybrzeża morskiego.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające lub użytkujące lasy albo wykorzystujące zasoby leśne, niezależnie od ich działalności podstawowej, w zakresie zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, w zakresie stanu sanitarnego wód w kąpieliskach morskich stacje sanitarno- epidemiologiczne, urzędy morskie.

7. Zakres przedmiotowy

Ochrona środowiska morskiego. Powierzchnia gruntów leśnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.01.03 Zasoby leśne.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stan sanitarny wód morskich w kąpieliskach - liczba punktów poboru, liczba prób, ocena jakości badanych prób, w przekrojach: województwa, kąpieliska.
Stan jakości wód przybrzeżnych i przejściowych województw nadmorskich, w przekrojach: województwa nadmorskie, punkty pomiarowo-kontrolne.
Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie), w przekrojach: województwa nadmorskie, rzeki.
Grunty leśne w pasie technicznym, w przekrojach: województwa nadmorskie.
Biologiczna zabudowa brzegów morskich.
Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich, w przekrojach: rodzaje umocnień.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).