Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.24
2. Temat badania
Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych
3. Cykliczność badania
co 6 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wpływie sytuacji rodzinnej, finansowej oraz miejsca zamieszkania respondentów w okresie dzieciństwa na ich obecną sytuację życiową. Badanie realizowane jako badanie modułowe przy Europejskim Badaniu Warunków Życia Ludności (EU-SILC).
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Komisji (UE) 2018/174 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych dotyczących międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian dochodów na rok 2019 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 32 z 06.02.2018 r., str. 35).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na całą populację.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, wszyscy obecni członkowie gospodarstw domowych w wieku 25-59 lat.

7. Zakres przedmiotowy

Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Sytuacja rodzinna w dzieciństwie. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem wskaźników subiektywnych ocen respondentów), w przekrojach: cechy społeczno-ekonomiczne ( w tym wiek, płeć, poziom wykształcenia).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Dochody i warunki życia ludności Polski raport z badania EU-SILC 2019 (Grudzień 2020).