Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.11
2. Temat badania
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w samorządzie gminnym
3. Cykliczność badania
co 4 lata
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat realizacji zadań związanych z ochroną zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Urzędy samorządu gminnego (gmin, miast, miast na prawach powiatu).

7. Zakres przedmiotowy

Ewidencja zabytków. Program opieki nad zabytkami. Finansowanie ochrony zabytków. Samorządowy konserwator zabytków. Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stopień wykonania Gminnych ewidencji zabytków przez gminy oraz informacje o obiektach w nich ujętych, w przekrojach: gminy.
Stopień i zakres wykonania Gminnych programów opieki nad zabytkami przez gminy, w przekrojach: gminy.
Finansowanie ochrony zabytków w gminach w ramach gminnych programów dotacji, w przekrojach: gminy.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez gminy w oparciu o porozumienie o samorządowym konserwatorze zabytków, w przekrojach: gminy.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez gminy poprzez Gminne programy rewitalizacji, w przekrojach: gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport z badania dotyczącego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w samorządzie gminnym 2019 (Grudzień 2020).