Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.07
2. Temat badania
Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i potencjale jednostek reintegracyjnych oraz o podmiotach je prowadzących.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Dane adresowe i terytorialne. Cechy organizacyjno-prawne. Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Zakłady aktywności zawodowej. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej, w przekrojach: makroregiony, województwa; forma prawna podmiotu prowadzącego.
Koszty działalności jednostek reintegracyjnych, w przekrojach: makroregiony, województwa.
Uczestnicy zajęć w warsztatach terapii zajęciowej, w przekrojach: makroregiony i województwa, płeć.
Koszty działalności zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej, w przekrojach: makroregiony i województwa, źródła finansowania.
Zatrudnieni w zakładach aktywności zawodowej, w przekrojach: makroregiony, województwa; stopień niepełnosprawności.
Uczestnicy zajęć w centrach integracji społecznej, w przekrojach: makroregiony i województwa, grupy dotknięte wykluczeniem społecznym.
Przychody w centrach integracji społecznej, w przekrojach: makroregiony, województwa; źródła przychodów.
Uczestnicy zajęć w klubach integracji społecznej, w przekrojach: makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej w 2019 r. (Grudzień 2020).