Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.01
2. Temat badania
Rodziny w Polsce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących charakterystyki rodzin i ich członków w oparciu o wtórne wykorzystanie danych ze spisów powszechnych oraz badań bieżących. Wyniki badania umożliwią opracowanie szacunkowych danych dotyczących struktury i typów rodzin, ich sytuacji demograficzno-społecznej i ekonomicznej oraz warunków mieszkaniowych.

6. Zakres podmiotowy

Rodziny.

7. Zakres przedmiotowy

Liczba i struktura osób. Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.10 Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych,
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
Inne źródła danych

Dane o liczbie i strukturze demograficznej i społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych i rodzin z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura rodzin, w przekrojach: typy rodzin; liczba osób w rodzinie; liczba dzieci w rodzinie; liczba dzieci na utrzymaniu w rodzinie; wiek dzieci; cechy demograficzno-społeczne członków rodziny; warunki mieszkaniowe rodzin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla opracowania szacunkowych danych o strukturze rodzin w okresach międzyspisowych wykorzystywanych w analizach wewnętrznych.