Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.04
2. Temat badania
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rodziny

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na monitorowanie sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie budżetowej, wykorzystania pozyskanych danych przy przygotowywaniu - składanej corocznie Sejmowi i Senatowi - informacji z realizacji ustawy, jak również zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności placówek instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 poz. 1111).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wspierające, rodziny naturalne na rzecz których prowadzone są działania uregulowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Adopcje krajowe i międzynarodowe. Asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, osoby korzystające z placówek wsparcia dziennego. Placówki wsparcia dziennego, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzinna piecza zastępcza. Instytucjonalna piecza zastępcza. Wspieranie rodziny. Ewidencja spraw. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Placówki wsparcia dziennego, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Miejsca w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Miejsca w placówkach wsparcia dziennego, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Wychowankowie w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: wiek, płeć, cechy społeczne, kraj, województwa.
Wychowankowie, którzy opuścili placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: powód opuszczenia placówki, kraj, województwa.
Dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego, w tym dzieci niepełnosprawne, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Wolontariusze w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Wolontariusze w placówkach wsparcia dziennego, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Organ prowadzący placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: kraj, województwa.
Przystosowanie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Czas pracy placówki wsparcia dziennego, w przekrojach: kraj, województwa.
Rodzinna piecza zastępcza, w przekrojach: forma rodzinnej pieczy zastępczej, liczba przyjętych dzieci, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w przekrojach: forma rodzinnej pieczy zastępczej, wiek, płeć, cechy społeczne, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Dzieci, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą, w przekrojach: powód opuszczenia pieczy rodzinnej, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Adopcje krajowe i międzynarodowe, w przekrojach: wiek dziecka przysposobionego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Opieka nad dziećmi i młodzieżą (Maj 2020).