Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.02
2. Temat badania
Małżeństwa. Rozwody. Separacje
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o małżeństwach, separacjach rozwodach, służących do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i rozpadu rodzin, jak również do prognozowania demograficznego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób według stanu cywilnego.

6. Zakres podmiotowy

Związki małżeńskie zarejestrowane w Polsce przez USC, zawarte na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, zawarte za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Prawomocnie orzeczone rozwody w Polsce, separacje w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje. Małżeństwa. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach, w przekrojach: według miejsca zamieszkania osoby, której zdarzenie dotyczy, tj. według gmin imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2020 (Listopad 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Umieralność i trwanie życia (Lipiec 2020),
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI) (Październik 2019),
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2019 r.) (Kwiecień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Małżeństwa - dane roczne (Czerwiec 2020),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Rozwody (Czerwiec 2020),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Separacje (Czerwiec 2020),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Małżeństwa - dane półroczne (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Małżeństwa, rozwody i separacje - dane półroczne (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Małżeństwa, rozwody i separacje - dane roczne (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Rozwody według wieku małżonków i okresu trwania małżeństwa (od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa) (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Rozwody (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Separacje orzeczone (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Małżeństwa zawarte według wieku i poprzedniego stanu cywilnego prawnego nowożeńców (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (Czerwiec 2020).