Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.04
2. Temat badania
Migracje zagraniczne ludności
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o migracjach zagranicznych, pozwalających na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów emigracji i imigracji, a także charakterystyki demograficzno-społecznej migrantów.
Wyniki badania stanowią element bilansów stanu i struktury ludności, są również wykorzystywane przy opracowaniu prognoz demograficznych.
Wyniki badania dotyczące migracji długookresowych są wykorzystywane w szacunkach ludności rezydującej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • ambasady zagraniczne,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób migrujących.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania, wyjechały z RP (emigracja), osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania, przybyły z zagranicy (imigracja), cudzoziemcy w Polsce, którym wydano zezwolenie na pracę w Polsce, mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce, mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą, wydane wizy Schengen i wizy krajowe; wydane Karty Polaka.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Cudzoziemcy w Polsce. Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba wydanych zezwoleń na pracę, w tym przedłużeń, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba uchylonych zezwoleń.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.14 Zasoby migracyjne,
1.23.15 Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP.
Inne źródła danych

Dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej; zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i kierunki migracji zagranicznych na pobyt stały (imigracji i emigracji) oraz charakterystyka demograficzno-społeczna migrantów, w przekrojach: kraj wyjazdu/poprzedniego zamieszkania, płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo migrantów; kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3).
Liczba imigracji na pobyt czasowy, kraje poprzedniego zamieszkania oraz charakterystyka demograficzno-społeczna imigrantów, w przekrojach: płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo i kraj poprzedniego zamieszkania imigrantów (dotyczy osób, które zameldowały się na pobyt czasowy); kraj, województwa.
Liczba i kierunki emigracji na pobyt czasowy oraz charakterystyka demograficzno-społeczna emigrantów, w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo oraz kraj czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności); kraj, województwa.
Liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, w przekrojach: obywatelstwo; kraj, województwa.
Liczba wydanych Kart Polaka, w przekrojach: płeć, wiek, kraj zamieszkania.
Liczba wydanych wiz Schengen oraz wiz krajowych, w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo, kraj wydania wizy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2020 (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne (Maj 2020),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracja - dane roczne (Maj 2020),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane roczne (Maj 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały na 1000 ludności (Czerwiec 2020).