Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.07
2. Temat badania
Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zmiany liczby ludności oraz podstawowych struktur (płeć, wiek, obywatelstwo, rozmieszczenie terytorialne) z uwagi na konieczność obserwacji tempa i kierunków rozwoju wybranych grup ludności w powiązaniu ze zmianami w systemie szkolnictwa, rynku pracy czy starzenia się ludności.
Dane o liczbie i strukturze ludności Polski przedstawiające stan w określonym momencie w układzie przestrzennym są jednymi z podstawowych informacji statystycznych, do których odnosi się wiele innych informacji z życia społecznego i gospodarczego, np.: dochody ludności, spożycie, produkcja, efekty gospodarki mieszkaniowej, infrastruktura, usługi medyczne, poziom edukacji.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Osoby zamieszkałe w Polsce, osoby rezydujące w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o urodzeniach. Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.01 Urodzenia. Dzietność,
1.21.02 Małżeństwa. Rozwody. Separacje,
1.21.03 Migracje wewnętrzne ludności,
1.21.04 Migracje zagraniczne ludności,
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia.
Inne źródła danych

Dla ludności zamieszkałej - wykorzystanie danych uzyskiwanych ze spisów ludności (od 2010 roku dane o liczbie ludności przeliczone w oparciu o wyniki NSP 2011) oraz wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji ludności.
Dla liczby rezydentów - wykorzystanie danych uzyskanych ze spisu ludności z 2011 r. oraz wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji długookresowych.
.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o ludności i rezydentach, w przekrojach: płeć, wiek (wiek ludności w latach ukończonych według poszczególnych roczników - od 0 do 100 lat i więcej), podział terytorialny (z uwzględnieniem zmian administracyjnych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2020 (Listopad 2020),
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI) (Październik 2019),
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2019 r.) (Kwiecień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Umieralność i trwanie życia (Lipiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Stan i struktura ludności - Ludność (Czerwiec 2019, Październik 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Demografia - Stan i struktura ludności - Ludność (Czerwiec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Stan ludności - dane półroczne (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Stan ludności - dane roczne (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Ludność według płci i grup wieku, mediana wieku, współczynnik obciążenia demograficznego (Październik 2019, Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Ludność według płci, współczynnik feminizacji, gęstość zaludnienia (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Ludność według płci i pojedynczych roczników wieku (Październik 2019, Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (Czerwiec 2020).
Tablice publikacyjne
 • Dane o liczbie rezydentów według płci i wieku w podziale terytorialnym (Sierpień 2020).