Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.09
2. Temat badania
Zgony. Umieralność. Trwanie życia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zgonach, które są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych, umożliwiający prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności, pozwalających na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie umieralności i trwania życia.
Wyniki badania zgonów są wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic trwania życia, głównie prawdopodobieństw zgonów i dożycia oraz dalszego trwanie życia w zależności od wieku i płci.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, przeciętne dalsze trwanie życia osób oraz prawdopodobieństwo zgonu. Zgony zarejestrowane w Polsce przez USC, na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, mające miejsce za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą.

7. Zakres przedmiotowy

Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród. Zgony. Małżeństwa. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o zgonach i ich przyczynach, w przekrojach: miejsce zamieszkania osoby zmarłej, tj. gmina imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.
Tablice trwania życia, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony w podziale na miasto/wieś.
Standaryzowane współczynniki zgonów, w przekrojach: wybrane grupy przyczyn zgonów dla Polski i województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn . (Marzec 2020).
Publikacje GUS
 • Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Umieralność i trwanie życia (Lipiec 2020),
 • Rocznik Demograficzny 2020 (Listopad 2020),
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI) (Październik 2019),
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2019 r.) (Kwiecień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Trwanie życia w 2019 r. (Lipiec 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Zgony - dane półroczne (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Zgony - dane roczne (bez przyczyn zgonów) (Czerwiec 2020),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Zgony - dane roczne (z przyczynami zgonów) (Luty 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Zgony - dane półroczne (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Zgony - dane roczne (bez przyczyn zgonów) (Czerwiec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Zgony - dane roczne (z przyczynami zgonów) (Luty 2021),
 • Demografia - Trwanie życia - Tablice trwania życia (Sierpień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Stan ludności - Przeciętne dalsze trwanie życia (Wrzesień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Zgony niemowląt według płci i wieku zmarłych niemowląt oraz wieku matki (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Zgony według płci i wieku osób zmarłych oraz przyczyn zgonów (Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (Czerwiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Tablice trwania życia (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Prawdopodobieństwo zgonu według skróconych tablic trwania życia (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Przeciętne dalsze trwanie życia (Sierpień 2020).
Tablice publikacyjne
 • Standaryzowane współczynniki zgonów według wybranych przyczyn za 2019 r. (Lipiec 2021),
 • Średnie trwanie życia kobiet i mężczyzn (łącznie) w 2019 r. (Marzec 2020),
 • Trwanie życia noworodka wg województw, miasto/wieś 2019 r. (Maj 2020),
 • Przeciętne dalsze trwanie życia wg regionów, województw, podregionów, miasto/wieś 2019 r. (Sierpień 2020).