Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.10
2. Temat badania
Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących charakterystyki demograficzno-społecznej i ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych w oparciu o wtórne wykorzystanie wyników badań bieżących oraz spisów ludności. Analizy mają na celu aktualizację danych w okresach międzyspisowych związanych z tendencją zmian w strukturze ludności i gospodarstw domowych w oparciu o szacunkowe dane. Dodatkowo prowadzenie prac analitycznych dotyczących zmian w strukturze narodowo-etnicznej i wyznaniowej ludności Polski.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze, biorcy świadczeń.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o urodzeniach. Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Pracujący w miastach i na wsi. Uczniowie słuchacze i absolwenci. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niepełnosprawni doktoranci , w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym cudzoziemcy. Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami. Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy). W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.01 Urodzenia. Dzietność,
1.21.02 Małżeństwa. Rozwody. Separacje,
1.21.03 Migracje wewnętrzne ludności,
1.21.04 Migracje zagraniczne ludności,
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia,
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.27.01 Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse,
1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty.
Inne źródła danych

Dane o liczbie i strukturze społeczno-ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura osób, w przekrojach: płeć; wiek; stan cywilny; poziom wykształcenia; niepełnosprawność; źródła utrzymania (w tym świadczenia społeczne); aktywność ekonomiczna.
Liczba i struktura gospodarstw domowych, w przekrojach: wielkość; typ gospodarstwa domowego; występowanie osób starszych; występowanie osób korzystających z pomocy społecznej; cechy demograficzno-społeczne członków gospodarstwa domowego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla opracowania szacunkowych danych w okresach międzyspisowych w analizach wewnętrznych.