Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.11
2. Temat badania
Prognozy demograficzne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o prognozie liczby i struktury ludności do 2060 r. w przekroju terytorialnym (województwa, powiaty) i statystycznym (makroregiony, regiony, podregiony) oraz o prognozie gospodarstw domowych do 2060 r. w przekroju terytorialnym (Polska, województwa) i statystycznym (makroregiony, regiony, podregiony).
Badanie uwzględnia tendencje zmian w zakresie dzietności, umieralności, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz zmiany stanu i struktury ludności i gospodarstw domowych według wielkości.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - powiat.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby zamieszkałe w Polsce, osoby rezydujące w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o urodzeniach. Szacunkowa liczba stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.). Szacunkowa liczba imigrantów przebywających w RP czasowo. Dane o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce (według stanu na koniec roku). Dane o stałych mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu na koniec roku). Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy (według stanu na koniec roku). Dane o ludności i rezydentach. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych,
1.21.01 Urodzenia. Dzietność,
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia,
1.21.03 Migracje wewnętrzne ludności,
1.21.04 Migracje zagraniczne ludności,
1.21.14 Zasoby migracyjne.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Prognoza ludności, w przekrojach: kraj, miasto/wieś, województwa, powiaty; makroregiony, regiony, podregiony.
Prognoza gospodarstw domowych, w przekrojach: kraj, województwa; makroregiony, regiony, podregiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Demograficzny 2020 (Listopad 2020).