Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.15
2. Temat badania
Polacy i Polonia na świecie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o Polakach mieszkających poza granicami kraju oraz o organizacjach i instytucjach polskich i polonijnych o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym, za granicą.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.
Dane osobowe:

Informacja o osobach powiązanych z jednostką badania jest jednym z podstawowych atrybutów jej opisu (również ze względów formalnoprawnych), dotyczy założycieli organizacji/instytucji polskiej/polonijnej za granicą, osób pełniących w niej funkcje zarządcze, kierownicze lub reprezentacyjne oraz jej wybitnych przedstawicieli. W badaniu pozyskiwane/wykorzystywane są wyłącznie dane osobowe, które zostały wcześniej opublikowane oraz były i pozostają ogólnodostępne tj. zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

6. Zakres podmiotowy

Obywatele Polski mieszkający poza granicami RP. Organizacje i instytucje polskie i polonijne za granicą o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym, założone i działające poza granicami kraju; organizacje i instytucje polskie, posiadające w Polsce swoje struktury nadrzędne, o ile prowadzą stałą działalność poza granicami kraju i posiadają tam siedzibę, z wyłączeniem polskich placówek dyplomatycznych oraz Instytutów Polskich; organizacje i instytucje polskie założone w Polsce przed dniem 1 września 1939 r. funkcjonujące w okresie późniejszym poza granicami kraju; zinstytucjonalizowane, różnorodne formy obecności polskiego wychodźstwa, funkcjonujące w ramach struktur instytucjonalnych kraju przebywania.

7. Zakres przedmiotowy

Polacy oraz ludność polskiego pochodzenia. Organizacje i instytucje polonijne w wybranych krajach świata.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wyniki spisów ludności w krajach pobytu Polaków, dane: Eurostatu, Rady Europy, Biura Statystycznego ONZ, urzędów statystycznych innych krajów; dane pozyskiwane ze źródeł pozastatystycznych, w tym: dokumenty i informacje wytworzone przez organizacje i instytucje polskie i polonijne za granicą, zasoby informacyjne instytucji kraju przebywania (np. Zentralen Vereinsregisters ZVR Bundesministerium für Inneres w Austrii, Archidiecezja Chicago w Stanach Zjednoczonych), zasoby informacyjne polskiej administracji publicznej (m. in. Senat RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz innych instytucji i organizacji w Polsce (m. in. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim Na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i wybrane cechy demograficzno-społeczne Polaków przebywających za granicą, w przekrojach: kraje zamieszkania.
Dane o polskich i polonijnych organizacjach i instytucjach za granicą, w tym: stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach i instytucjach federacyjnych, organizacjach i instytucjach wyznaniowych, instytucjach społeczno-kulturalnych i oświatowych, instytucjach kultury i dziedzictwa narodowego, instytucjach i wybranych podmiotach gospodarczych z wyodrębnieniem mediów i podmiotów działających w obszarze rynku książki, w przekrojach: miejsce prowadzenia działalności (kraj, jednostka podziału administracyjnego kraju, miejscowość), typ i profil, rok rozpoczęcia oraz status prowadzenia działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą - Ludność (Grudzień 2020).