Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.22 Wyznania religijne, grupy etniczne

1. Symbol
1.22.01
2. Temat badania
Wyznania religijne w Polsce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających scharakteryzować poszczególne wyznania religijne pod względem podstawowych parametrów statystycznych. Badanie umożliwia stałą obserwacje liczby działających w Polsce kościołów i związków wyznaniowych oraz ustalanie zmian, jakie zachodzą w ich liczebności, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • odbiorcy indywidualni,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Kościoły, związki wyznaniowe, z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunkach z państwem lub na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

7. Zakres przedmiotowy

Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych. Działalność kościołów, związków wyznaniowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyznania religijne z uwzględnieniem liczby: wyznawców, duchownych, świątyń oraz jednostek kościelnych (parafii, zborów), w przekrojach: województwa; jednostki terytorialne wyznania (diecezje, okręgi).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyznania religijne w Polsce w latach 2018-2020 (Luty 2022),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).