Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.04
2. Temat badania
Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw środowiska; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących pozyskania zbiorczych danych o zasobach, stanie rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkości wydobycia krajowych złóż kopalin.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Krajowe złoża kopalin.

7. Zakres przedmiotowy

Złoża kopalin. Zasoby wód podziemnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Złoża zasobów bilansowych, udokumentowanych geologicznie pozabilansowych, przemysłowych, wydobycie, w przekrojach: nazwa złóż.
Wody lecznicze, termalne, solanki, w przekrojach: typ wody.
Surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne, inne, w przekrojach: zasoby złóż.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).