Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.02
2. Temat badania
Pracujący w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pracujących w Polsce. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • NBP,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Wyznania religijne z uwzględnieniem liczby: wyznawców, duchownych, świątyń oraz jednostek kościelnych (parafii, zborów).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.22.01 Wyznania religijne w Polsce.
Inne źródła danych

Szacunki dotyczące pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 - Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - PBSSP 2010).
Dane pozyskiwane w ramach PBSSP w 2018 r., z zestawów SOF-1, SOF-2, SOF-3 dot. szacunków osób pracujących w organizacjach członkowskich - fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zatrudnienie w gospodarce narodowej, w przekrojach: sekcje PKD, sektory własności, województwa, płeć.
Pracujący w miastach i na wsi, w przekrojach: sekcje PKD, województwa, płeć.
Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej, w przekrojach: sekcje i działy PKD, makroregiony, województwa, regiony.
Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD, sektory własności, wielkość jednostek; województwa, sektory własności, wielkość jednostek.
Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, źródła rekrutacji; województwa, sektory własności, źródła rekrutacji.
Zwolnienia z pracy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, przyczyny zwolnień; województwa, sektory własności, przyczyny zwolnień.
Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń, w przekrojach: sekcje PKD, województwa.
Pracownicy udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej; zatrudnieni na kontraktach oraz osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w przekrojach: sekcje PKD.
Pracujący w porze nocnej, emeryci i renciści, niepełnosprawni, cudzoziemcy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, płeć; województwa, sektory własności, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2019 r. (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Pracujący wg grup sekcji (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Pracujący (faktyczne miejsce pracy) wg grup sekcji i płci (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Pracujący w gospodarce narodowej wg faktycznego miejsca pracy, sekcji PKD, sektorów własności i płci (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Pracujący w gospodarce narodowej wg siedziby i wielkości jednostek (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Pracujący w gospodarce narodowej wg siedziby jednostek - wg sektorów własności, sekcji PKD i płci (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Pracujący wg grup sekcji i płci w powiatach (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Przeciętne zatrudnienie wg sekcji (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący na 1000 ludności (Sierpień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący absolwenci podejmujący pracę po raz pierwszy wg płci i typu szkoły (Sierpień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący (faktyczne miejsce pracy) wg płci (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący (faktyczne miejsca pracy) sektor publiczny wg płci i rodzaju własności (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący (faktyczne miejsca pracy) sektor prywatny wg płci i rodzaju własności (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 - Zatrudnieni w gospodarce narodowej wg sekcji, sektorów własnościowych i płci (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący podejmujący pracę po raz pierwszy wg płci (Sierpień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący w gminach wg płci (Sierpień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD - Pracujący wg statusu zatrudnienia i płci (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób - Pracujący wg PKD 2007 (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób - Zatrudnieni wg PKD 2007 (Listopad 2020).