Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.07
2. Temat badania
Popyt na pracę
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie pracujących i wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych oraz wolnych miejscach pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Wyniki badania pozwalają na pogłębioną analizę sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem miejsc pracy nowo utworzonych i zlikwidowanych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 234),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 285 z 29.10.2008, str. 3),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 3).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy, w przekrojach: sekcje i działy PKD; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących; makroregiony, województwa.
Pracujący niepełnosprawni, w tym na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, w przekrojach: sekcje i działy PKD; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących.
Pracujący ogółem, w tym kobiety, wolne miejsca pracy, w tym nowo utworzone miejsca pracy oraz wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy, w przekrojach: sekcje i działy PKD; zawody; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących; makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Popyt na pracę w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
 • Popyt na pracę w 2019 r. (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).