Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.09
2. Temat badania
Warunki pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rozpoznaniu zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajów na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponoszonych świadczeń z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz działaniach profilaktycznych. Wyniki badania są niezbędne do kształtowania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (z wyłączeniem grupy 01.7, 03.11), B górnictwo i wydobywanie, C przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F budownictwo, G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H transport i gospodarka magazynowa, J informacja i komunikacja (z wyłączeniem działu 59, 63.9), M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyłączeniem działu 74, 73, 71, 70, 69), N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (z wyłączeniem działu 78, 80, 82), do działu 86 opieka zdrowotna, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, do podklasy 85.42.B szkoły wyższe.

7. Zakres przedmiotowy

Warunki pracy. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów, podregionów, powiatów.
Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Warunki pracy w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Warunki pracy (Maj 2020).