Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.10
2. Temat badania
Wypadki przy pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych wypadkach. Informacje te są niezbędne przede wszystkim dla profilaktyki, podejmowania działań zapewniających ochronę pracy zarówno w skali kraju, jak i w poszczególnych zakładach pracy.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 80, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, z wyłączeniem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie oraz jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

7. Zakres przedmiotowy

Wypadki przy pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie), w przekrojach: cechy demograficzno-społeczne (płeć, rok urodzenia, obywatelstwo), zawód wykonywany, staż na zajmowanym stanowisku pracy, status zatrudnienia; sekcje i wybrane działy PKD, sektory własności, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty.
Informacje o wypadkach: miejsce wypadku, liczba osób poszkodowanych, proces pracy, rodzaj miejsca wypadku, czynności wykonywane przez osoby poszkodowane w chwili wypadku oraz czynnik materialny związany z tymi czynnościami, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego i związany z tym czynnik materialny, wydarzenie powodujące uraz, czynnik materialny będący źródłem urazu, przyczyny wypadku, skutki wypadku, umiejscowienie i rodzaj urazu, liczba dni niezdolności do pracy, strata czasu pracy oraz szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem, w przekrojach: sekcje i wybrane działy PKD, sektory własności, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty.
Liczba jednorazowych odszkodowań przyznanych z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, w przekrojach: rodzaj zdarzeń powodujących wypadki, województwa.
Liczba i kwota jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w przekrojach: województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Wypadki przy pracy w 2019 r. (Listopad 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
 • Wypadki przy pracy w 2019 r. (Maj 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Warunki pracy (Listopad 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Rynek Pracy (Czerwiec 2020, Październik 2020).