Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.13
2. Temat badania
Czas pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji będących podstawą do oceny racjonalności wykorzystania przez pracowników czasu pracy jako podstawowego czynnika wpływającego bezpośrednio na wydajność i koszty pracy.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy

Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych. Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Czas pracy. Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Czas przepracowany i nieprzepracowany w podmiotach gospodarki narodowej, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD 2007, sektory własności, województwa.
Godziny przepracowane w podmiotach gospodarki narodowej, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD 2007, województwa.
Dane z badania ankietowego BAEL - godziny przepracowane w kwartale i w roku, w przekrojach: sekcje i działy PKD 2007, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
  • Nakłady i wyniki przemysłu 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).