Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.15
2. Temat badania
Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw pracy; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji na rynku pracy w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w RP w związku z zezwoleniem na pracę cudzoziemca wydawanym przez wojewodę.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Zakres podmiotowy

Cudzoziemcy w Polsce, dla których istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę.

7. Zakres przedmiotowy

Zezwolenia na pracę cudzoziemców.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba wydanych zezwoleń na pracę, w tym przedłużeń, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba uchylonych zezwoleń, w przekrojach: płeć, obywatelstwo, typy zezwoleń.
Liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, w przekrojach: kraj, województwa, obywatelstwo, typy zezwoleń, okres ważności zezwoleń, wybrane grupy zawodów, sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020).
Tablice publikacyjne
  • Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki (Sierpień 2019, Luty 2020).