Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.26
2. Temat badania
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy z uwzględnieniem cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Wyniki badania będą pomocne do prowadzenia polityki aktywizacji zawodowej osób starszych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • odbiorcy indywidualni,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Osoby powyżej 50 roku życia.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Liczba i struktura bezrobotnych w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy. Rozmiary i struktura populacji osób biernych zawodowo dla następujących cech: przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej. Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy). Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy. Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy,
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.24.02 Struktura wynagrodzeń.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje demograficzne i społeczno-zawodowe o osobach powyżej 50. roku życia tj. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, staż pracy, zawód, źródło utrzymania, poszukiwanie pracy - rejestracja w PUP, długość okresu poszukiwania pracy, sposób poszukiwania pracy, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w latach 2016-2019 (Kwiecień 2020).
Tablice publikacyjne
  • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018r. (Grudzień 2019).