Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.01
2. Temat badania
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ogłaszanie w określonych terminach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informacji dotyczących przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych jako bezpośrednich źródeł danych dla badania oraz uzyskanie danych wynikowych na niższych poziomach agregacji przestrzennej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • Sejm, Senat,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - województwo.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Szacunki dotyczące wynagrodzeń zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 - Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - PBSSP 2010)
Dane pozyskiwane w ramach PBSSP w 2018 r., z zestawów SOF-1, SOF-2, SOF-3 dot. szacunków wynagrodzeń osób zatrudnionych w organizacjach członkowskich-fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie, w przekrojach: sekcje i działy PKD, sektory własności, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 (Listopad 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku i drugim półroczu 2019 roku (Luty 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w roku poprzednim) 2019 roku (Styczeń 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (miesiące 2019 roku) (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 2019 roku (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (miesiące 2019 roku) (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku (w roku poprzednim) 2019 roku (Styczeń 2020),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku 2019 roku (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku (Luty 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2019 (Luty 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2019 w stosunku do roku 2018 (Luty 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie kwoty bazowej 2019 roku (Luty 2020).
Publikacje GUS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Wynagrodzenia - Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Wynagrodzenia - Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (dane kwartalne) (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Wynagrodzenia - Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wg PKD 2007 (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Wynagrodzenia - Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 (dane krótkookresowe) (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020).