Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.03
2. Temat badania
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie świadczeniobiorców, kwotach wydatkowanych na świadczenia i przeciętnej miesięcznej wysokości świadczeń.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645, z późn. zm.).

6. Zakres podmiotowy

Osoby, pobierające świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną, emerytury i renty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości.

7. Zakres przedmiotowy

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwota świadczeń brutto, w przekrojach: kraj, województwa; rodzaj świadczenia.
Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia, przeciętna miesięczna wysokość świadczenia brutto, w przekrojach: kraj, województwa; rodzaj świadczenia.
Kwota wypłat świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczenia.
Przeciętna miesięczna wysokość świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczenia.
Liczba świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczenia.
Dynamika świadczeń w wymiarze nominalnym i realnym.
Relacja przeciętnej miesięcznej emerytury i renty do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Osoby pobierające emerytury i renty wypłacane przez ZUS stan w marcu, w przekrojach: wiek i płeć, wysokość świadczeń.
Zmiany liczby emerytów i rencistów, w przekrojach: ogółem kraj, pozarolniczy system ubezpieczeń społecznych.
Osoby pobierające emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS, w przekrojach: wiek, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Emerytury i renty w 2019 r. (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Świadczenia społeczne. Wynagrodzenia (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020).