Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.04
2. Temat badania
Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji i bieżąca ocena w zakresie zmian poziomu i dynamiki kosztów zatrudnienia według rodzajów działalności, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 64 z 02.03.2007, str. 23),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wskaźnika kosztów pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 169 z 08.07.2003, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 321),
 • rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 307),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2 (Dz. Urz. UE L 216 z 21.08.2007, str. 10).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.24.10 Badanie kosztów pracy,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt pracy na jedną godzinę opłaconą i koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną; ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks kosztów zatrudnienia z wyłączeniem nagród, w przekrojach: sekcje i działy PKD A-S oraz sektor własności (roczny szacunek kosztów pracy), sekcje PKD B-S (kwartalny indeks kosztów zatrudnienia).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).