Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.01
2. Temat badania
Budżety gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących warunków życia ludności (tj. poziomu i struktury wydatków, dochodów, spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w ujęciu ilościowym oraz w przeliczeniu na wartości energetyczne i składniki odżywcze, warunków mieszkaniowych badanych gospodarstw domowych, subiektywnej oceny sytuacji materialnej), a także niezbędnych danych, wykorzystywanych m.in. do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem”, obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.
Dane osobowe:

Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania celu badania i w większości są zmiennymi podstawowymi (core variables) ustalonymi przez Eurostat dla wszystkich badań społecznych. Informacja, czy osoba pozostaje w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, czy też jest w innej relacji z osobą odniesienia, tzn. jest krewnym lub osobą niespokrewnioną, jest konieczna do zdefiniowania relacji członków gospodarstwa domowego do osoby odniesienia, co z kolei jest niezbędne m.in. do wyodrębnienia rodzin. Polska, tak jak inne kraje UE, jest zobowiązana do przesyłania danych z badań realizowanych we współpracy z Eurostat. Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Zasobność gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Rozchody gospodarstw domowych. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Status na rynku pracy. Cechy nieruchomości. Aktywność ekonomiczna. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Czas pracy. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy demograficzne osób.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne; wielkość gospodarstwa domowego; grupy dochodowe; grupy kwintylowe (według poziomu uzyskiwanych dochodów); według wykształcenia osoby odniesienia w gospodarstwie domowym; klasa miejscowości zamieszkania (miasto/wieś); typy biologiczne gospodarstwa domowego; makroregiony; regiony; gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych; zasięg i głębokość ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 2019 (Marzec 2020).
Publikacje GUS
 • Budżety gospodarstw domowych w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2019 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych (Maj 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Gospodarstwa domowe (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Badanie BGD - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (Sierpień 2020).