Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.09
2. Temat badania
Procesy inflacyjne a oszczędzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat czynników determinujących oszczędzanie i konsumpcję w gospodarstwach domowych oraz badanie ekonomiczno-społecznych uwarunkowań zróżnicowania ich skłonności do konsumpcji i do oszczędzania ze szczególnym uwzględnieniem zmian występujących w obszarze cen konsumpcyjnych. Badanie niezbędne dla prowadzenia polityki pieniężnej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe obywateli polskich. Osoby w wieku 16 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych. Punkty sprzedaży detalicznej, jednostki usługowe i gastronomiczne w wybranych rejonach na terenie kraju, w których prowadzone są badania cen konsumpcyjnych.

7. Zakres przedmiotowy

Sytuacja materialna i finansowa gospodarstw domowych. Skala ubóstwa gospodarstw domowych. Ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkość przychodów i rozchodów wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego, ilościowe spożycie wybranych artykułów, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.
Cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne członków gospodarstwa domowego, sytuacja finansowa (oszczędności, zadłużenie, źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstwa domowego w przedmioty trwałego użytkowania, koszty utrzymania mieszkań, domów, problemy z terminowością regulowania opłat za ich użytkowanie, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego oraz materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia, w przekrojach: kraj; regiony; województwa; grupy dochodowe.
Zagrożenie ubóstwem, ocena zasięgu i głębokości ubóstwa obiektywnego i subiektywnego, w przekrojach: kraj; regiony; województwa; struktura gospodarstwa domowego.
Ceny detaliczne około 1400 reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych, w przekrojach: kraj; regiony; województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport o inflacji Publikacja innych opracowań NBP na stronie internetowej (Marzec 2019, Lipiec 2019, Listopad 2019).