Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.11
2. Temat badania
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zasięgu korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej i o zachodzących w tym zakresie zmianach. Identyfikacja grup ludności oraz grup gospodarstw domowych i rodzin szczególnie potrzebujących pomocy Państwa, w tym trwale ubogich beneficjentów pomocy społecznej, w najniższym możliwym przekroju terytorialnym (powiat, gmina).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • media ogólnopolskie i terenowe.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na prowadzenie analiz, mających na celu doskonalenie metodologii badania.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe, rodziny. Osoby rezydujące w Polsce w gospodarstwach domowych oraz bezdomne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Aktywność ekonomiczna. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Uczniowie. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Świadczenia z pomocy społecznej. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Przeszłość zawodowa. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Świadczenia na rzecz rodziny. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wiek, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, główne źródło dochodu, stan zdrowia oraz informacje o niepełnosprawności osób wchodzących w skład gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz osób bezdomnych, w przekrojach: makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.
Wielkość, typ i główne źródła utrzymania gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów stanowiących przyczynę przyznania pomocy, w przekrojach: makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.
Rodzaj udzielonych świadczeń, w przekrojach: rodzaj i forma świadczenia; przyczyna przyznania świadczenia; makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Środowiskowa pomoc społeczna (Październik 2020).