Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.12
2. Temat badania
Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia społecznego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na kompleksową ocenę zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce, w tym analizy współzależności obu tych zjawisk. Badaniu podlega ocena zasięgu ubóstwa przy zastosowaniu różnych metod pomiaru tego zjawiska, ocena zasięgu sfery niedostatku, jak również różne formy wykluczenia społecznego. Informacje te są wykorzystywane do prowadzenia pogłębionych analiz sytuacji społecznej, w tym do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki społecznej zarówno w kontekście potrzeb krajowych, jak i wymagań Unii Europejskiej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Umowa Partnerstwa,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Sejm, Senat,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
Inne źródła danych

Wyniki Europejskiego badania warunków życia (EU-SILC) pozyskane w oparciu o PBSSP 2018, wyniki badań EU-SILC prowadzonych przez urzędy statystyczne w krajach członkowskich UE dostępne na stronie www Eurostatu.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki zasięgu ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa, wskaźniki zasięgu sfery niedostatku, w przekrojach: wybrane cechy społeczno-demograficzne gospodarstw domowych i osób; makroregiony (NUTS-1), regiony (NUTS-2); województwa, miasto i wieś, klasy wielkości miast.
Wybrane wskaźniki dotyczące sytuacji bytowej rodzin ubogich, w przekrojach: dla gospodarstw domowych znajdujących się powyżej i poniżej granicy ubóstwa.
Wskaźniki wykluczenia z wybranych sfer życia, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020 (Grudzień 2021),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020).
Informacje sygnalne
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2019 r. (Czerwiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Gospodarstwa domowe (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Ubóstwo według województw (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Ubóstwo według grup społeczno-ekonomicznych (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Ubóstwo według podziału kraju na miasto i wieś (Marzec 2021).