Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.06
2. Temat badania
Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach w infrastrukturze komunalnej (wodociągów i kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu z sieci) w zakresie świadczonych usług, oraz o stanie funkcjonujących urządzeń i instalacji.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Budynki mieszkalne podłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, odbiorcy końcowi energii elektrycznej - gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura sieci gazowej. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Cechy nieruchomości. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Sieć cieplna, sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, kubatura budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie, kotłownie. Sieć ciepłownicza koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.01 Bilanse paliw i energii,
1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo.
Inne źródła danych

Bilans zasobów mieszkaniowych i wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne przy wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kompleks urządzeń służących do dostarczania wody od ujęcia do miejsca jej zużycia i do miejsca odprowadzania ścieków (urządzenia wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne i eksploatacja tych urządzeń), w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony.
Sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza), przyłącza, awarie, czynne zdroje uliczne, woda pobrana z ujęć (w tym z ujęć powierzchniowych), woda dostarczona gospodarstwom domowym, w przekrojach: gminy.
Sieć kanalizacyjna, przyłącza, awarie, ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią, ścieki nieoczyszczane, w przekrojach: gminy.
Gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stopień zwodociągowania i skanalizowania, w przekrojach: gminy.
Ludność korzystająca z wodociągów, kanalizacji, w przekrojach: gminy.
Sieć gazowa, odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych, w przekrojach: gminy.
Ludność korzystająca z gazu sieciowego, w przekrojach: gminy.
Sieć cieplna, sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, kubatura budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie, kotłownie, w przekrojach: powiaty.
Sieć ciepłownicza koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, w przekrojach: gminy.
Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w przekrojach: gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Infrastruktura komunalna 2019 r. (Październik 2020).
Informacje sygnalne
 • Infrastruktura komunalna w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2019 r. (Wrzesień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Ciepłownictwo. Urządzenia sieciowe (Listopad 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - OECD Environment Statistics - Water (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Wodociąg (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Kanalizacja (Listopad 2020).