Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.08
2. Temat badania
Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki nieczystościami ciekłymi.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Odpady komunalne, składowiska na których przetwarzane są odpady komunalne, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nielegalne wysypiska, nieczystości ciekłe, zbiorniki bezodpływowe, stacje zlewne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podmioty gospodarki narodowej zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych, odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przetwarzaniem odpadów komunalnych.

7. Zakres przedmiotowy

Nieczystości ciekłe. Odpady komunalne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Odpady komunalne zmieszane zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości, w przekrojach: źródła pochodzenia odpadów komunalnych; kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Odpady selektywnie zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, powiaty, gminy; źródła pochodzenia odpadów komunalnych.
Odpady komunalne zebrane/odebrane skierowane do przetworzenia, w przekrojach: metody końcowego przetwarzania odpadów komunalnych; kraj, makroregiony, województwa.
Odpady komunalne wytworzone, w przekrojach: NUTS 2.
Liczba i powierzchnia czynnych składowisk, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Liczba i powierzchnia zamkniętych składowisk, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Powierzchnia zrekultywowana składowisk czynnych i zamkniętych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Liczba i powierzchnia istniejących nielegalnych wysypisk oraz zlikwidowanych w ciągu roku, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Instalacje odgazowywania czynnych składowisk, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy; rodzaje instalacji odgazowywania.
Nieczystości ciekłe odebrane oraz nieczystości ciekłe przekazane do stacji zlewnej, w przekrojach: źródła pochodzenia nieczystości ciekłych; kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Liczba zbiorników bezodpływowych, stacji zlewnych i oczyszczalni przydomowych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Energia elektryczna i cieplna wyprodukowana na czynnych składowiskach, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Podmioty zbierające/odbierające odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2019 r. (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
 • Infrastruktura komunalna w 2019 r. (Czerwiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Odpady komunalne (Październik 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Waste (Październik 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Environment - Waste (Styczeń 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Waste (Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Odpady komunalne (Listopad 2019).