Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.01
2. Temat badania
Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących edukację przedszkolną, podstawową, gimnazjalną, ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową dla dzieci i młodzieży, określenie warunków kształcenia i obserwacja przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny oraz uzyskanie informacji o zakresie uzupełniania edukacji przez dorosłych w systemie szkolnym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 227),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 252 z 24.09.2013, str. 5).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Wychowankowie, uczniowie w szkołach i placówkach oświatowych, nauczyciele. Publiczne oraz niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i kolegia pracowników służb społecznych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne oraz kolegia pracowników służb społecznych, prowadzone przez jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i organizacje społeczne, organizacje wyznaniowe oraz inne organizacje, osoby prawne i fizyczne.

7. Zakres przedmiotowy

Wychowankowie placówek oświatowych. Uczniowie. Pracujący, w tym zatrudnieni. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Absolwenci. Wyniki egzaminów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Organy prowadzące szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i kolegia pracowników służb społecznych, w przekrojach: organy prowadzące, typ placówki, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony, charakter miejscowości (miasto/wieś).
Spełnianie obowiązku szkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki oraz nauki poza przedszkolem i szkołą, w przekrojach: typ szkoły, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym objęte kształceniem specjalnym ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności, w przekrojach: płeć, wiek, rodzaj niepełnosprawności, charakter miejscowości (miasto/wieś), typ placówki, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie, w przekrojach: typ szkoły, płeć, klasy wielkości obszarów gmin/miast (miejsca zamieszkania ucznia), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie słuchacze i absolwenci, w przekrojach: wiek, płeć, typ szkoły, klasy, oddziały, zawody w szkolnictwie zawodowym, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie i cudzoziemcy (w tym z krajów członkowskich Unii Europejskiej), w przekrojach: typ szkoły, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś) kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie dowożeni do szkół, w przekrojach: klasy, odległość zamieszkania od szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych), w przekrojach: charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym, w przekrojach: typ szkoły, typ oddziału, płeć, rodzaj niepełnosprawności, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, w przekrojach: typ szkoły, rodzaj oddziału, charakter miejscowości (miasto/wieś), płeć, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w przekrojach: typ szkoły, miejsce odbywania praktyk zawodowych, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Absolwenci przystępujący i zdający egzaminy, w przekrojach: typ szkoły, płeć, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, w przekrojach: typ szkoły, płeć, kraj, województwa , powiaty, makroregiony, podregiony.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w przekrojach: typ szkoły, nazwa kwalifikacji, płeć, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Nauczanie języków obcych, w przekrojach: typ szkoły, sektor, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz organizacja nauczania uczniów pochodzenia romskiego, w przekrojach: typ szkoły, klasa, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Doradcy zawodowi w szkołach i innych placówkach oświatowych, w przekrojach: typ szkoły, kraj, województwa, makroregiony, regiony.
Nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego, w przekrojach: typ placówki, rodzaj zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, charakter miejscowości (miasto/wieś), płeć, kraj, województwa, powiaty, makroregiony, regiony, podregiony.
Nauczyciele realizujący obowiązkowe zadania dydaktyczne – pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: typ szkoły, rodzaj zatrudnienia, kraj, województwa, powiaty, makroregiony, regiony, podregiony.
Pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), rodzaje terenów sportowych, rodzaje pomieszczeń sportowych, rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych, w przekrojach: typ szkoły, rodzaje pomieszczeń, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, w przekrojach: typ szkoły, kraj, województwa, powiaty, makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych w bibliotekach szkolnych, w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych, w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba komputerów w szkole, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba komputerów w szkole przeznaczonych do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba szkół posiadających komputery, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), liczba szkół posiadających komputery przeznaczone do użytku uczniów, w tym z dostępem do Internetu (w tym szerokopasmowym), w przekrojach: typ szkoły, charakter miejscowości (miasto/wieś), kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.
Wyniki egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnych i maturalnych, w przekrojach: typ szkoły, przedmioty szkolne, poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu, kraj, województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony, charakter miejscowości (miasto/wieś).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020 (Październik 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Lipiec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Wychowanie przedszkolne - Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (Lipiec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Edukacja (Listopad 2020, Wrzesień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. Liczba uczniów (Wrzesień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. Liczba szkół (Wrzesień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Wychowanie przedszkolne. Placówki wychowania przedszkolnego (Wrzesień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Wychowanie przedszkolne. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (Wrzesień 2020).