Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.08
2. Temat badania
Odpady
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska; Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczącej charakterystyki ilościowej i jakościowej wytworzonych odpadów przemysłowych i innych poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych, oraz sposobów postępowania z odpadami (gospodarowania odpadami); zebranie informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, pojazdach wycofanych z eksploatacji i odpadach z nich pochodzących, zużytych bateriach i zużytych akumulatorach, olejach odpadowych i zużytych oponach, o międzynarodowym obrocie odpadami. Prowadzenie badania ma także na celu realizację zobowiązań wynikających z prawa krajowego oraz UE, a także spełnienie potrzeb związanych z budową wskaźników strukturalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowy program zapobiegania powstawania odpadów,
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,
 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Odpady. Podmioty gospodarki narodowej, wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych, w tym niebezpiecznych, lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych; wytwarzające w ciągu roku ponad 30 ton odpadów niebezpiecznych oraz 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie oceny postępowania z odpadami niebezpiecznymi; wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów; prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzące działalność w zakresie recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; prowadzące stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; importujący i wytwórcy wprowadzający na rynek krajowy opakowania, baterie i akumulatory, oleje, opony, z których powstały odpady oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku; eksportujące, importujące i przewożące przez Polskę odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

7. Zakres przedmiotowy

Transgraniczne przemieszczanie odpadów. Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi. Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Baterie i akumulatory. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady inne niż komunalne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Odpady opakowaniowe, oleje odpadowe, zużyte opony, w przekrojach: kraj, województwo, rodzaj odpadu.
Baterie i akumulatory, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Pojazdy wycofane z eksploatacji, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Import, eksport i tranzyt odpadów, w przekrojach: kraj, kraj odbioru, kraj wysyłki.
Odpady przemysłowe i inne produkcyjne wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione, magazynowane czasowo, nagromadzone (składowane) dotychczas na składowiskach i obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałdach, stawach osadowych) własnych oraz powierzchni składowisk i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałd, stawów osadowych), w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony, podregiony, województwa, powiaty, gminy, uzdrowiska, miasta, rodzaje odpadów, PKD (sekcja, dział, grupa, klasa).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Środowisko (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Stan i Ochrona Środowiska - Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) według Katalogu Odpadów (Styczeń 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) (Maj 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Waste (Czerwiec 2020).