Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.04
2. Temat badania
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych, służących m.in. do obliczania wskaźników charakteryzujących warunki kształcenia, jak również uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół i placówek oświatowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Wychowankowie/uczniowie w szkołach i placówkach oświatowych. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania), formy opieki szkolnej i pozaszkolnej (domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne).

7. Zakres przedmiotowy

Wychowankowie placówek oświatowych. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie. Fundusz rady rodziców. Usługi edukacyjne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, charakter miejscowości, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Uczniowie korzystający z internatów, świetlic oraz burs, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, rok urodzenia (wg wieku 2-7 lat).
Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, typy szkół, rodzaj niepełnosprawności, płeć.
Poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, w przekrojach: typ ośrodka, organ prowadzący, typ wychowanka, charakter miejscowości, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w przekrojach: typ ośrodka, placówki, rodzaj zajęć (kół), organ prowadzący, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony.
Uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki, w przekrojach: typy szkół, rodzaj stypendium, charakter miejscowości, organ prowadzący, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony.
Przychody, koszty, bilans, nakłady inwestycyjne, fundusz rady rodziców, liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, liczba uczniów/wychowanków w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: typy szkół.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020 (Październik 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Ośrodki dla dzieci i młodzieży (Lipiec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Edukacja (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Edukacja (Listopad 2020).