Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.05
2. Temat badania
Szkolnictwo wyższe i jego finanse
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności publicznych i niepublicznych uczelni, instytucjach prowadzących kształcenie specjalistyczne, podyplomowe, doktorskie i doktoranckie, liczbie studentów, absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kształcenia specjalistycznego, doktorantach, doktoratach i zatrudnieniu w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego, a także o stypendiach naukowych, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej uczelni.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - powiat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Publiczne i niepubliczne uczelnie, jednostki prowadzące kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie i studia doktoranckie oraz przyznające stypendia naukowe.

7. Zakres przedmiotowy

Pomoc materialna dla uczących się. Usługi edukacyjne. Stypendia naukowe. Studenci. Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego. Kandydaci i przyjęci na studia. Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego. Instytucje naukowe. Domy i stołówki studenckie. Finanse uczelni. Wynagrodzenia. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Pracujący, w tym zatrudnieni. Nakłady inwestycyjne. Koszty pracy. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Zatrudnienie. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Absolwenci. Doktoranci i doktoraty. Wyniki budżetów JST. Dane dotyczące przychodów oraz rozchodów budżetów JST. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST. Zestawienia z wykonania budżetu państwa.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa.
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Doktoraty poza studiami doktoranckimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej, typ uczelni, forma studiów, województwa, makroregiony, regiony.
Finanse uczelni, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: uczelnie publiczne i niepubliczne, typy uczelni, województwa, makroregiony i regiony.
Formy pomocy dla doktorantów, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia fundowane, stypendyści strony polskiej, zapomogi; płeć; typ uczelni; województwa; makroregiony; regiony.
Kandydaci i przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia, w przekrojach: płeć, rodzaj studiów, forma własności uczelni, typ uczelni, województwa, makroregiony i regiony.
Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i doktorantów łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: województwa, makroregiony i regiony oraz typ uczelni.
Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych w zakresie sztuki, w przekrojach: dziedziny nauki, płeć, typ uczelni.
Liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktorskie, doktoranckie, projakościowe), w przekrojach: typ uczelni; województwa, makroregiony, regiony.
Liczba studentów, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, podregiony.
Mobilność edukacyjna, w przekrojach: wiek, płeć, typ uczelni, rodzaj studiów, forma studiów, kraj.
Formy pomocy studenckiej, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane i inne, zapomogi, płeć, typ uczelni, województwa, makroregiony, regiony.
Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych i badawczych posiadający tytuł albo stopień naukowy, tytuł albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ uczelni, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty.
Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi posiadający tytuł albo stopień naukowy, tytuł albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ uczelni, stanowiska, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty.
Nauczyciele akademiccy, w tym cudzoziemcy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: wymiar zatrudnienia, płeć, stanowiska, typ uczelni, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty i kraj (dla cudzoziemców).
Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i więcej języków obcych, typ uczelni.
Niepełnosprawni doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, forma studiów i typ uczelni, rodzaj niepełnosprawności.
Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: forma studiów, typ uczelni, województwa, makroregiony, regiony, płeć, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej.
Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, wiek, typ uczelni, województwa, makroregiony, regiony, dziedzina nauki, dyscyplina naukowa i artystyczna, nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013, forma studiów.
Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przekrojach: wiek, płeć; typ uczelni i forma własności; grupy, podgrupy i nazwy kierunków i form studiów; kontynenty i kraje obywatelstwa; rok studiów, uczelnie; województwa, makroregiony, regiony, podregiony.
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: rodzaj niepełnosprawności, płeć, podgrupy kierunków studiów i nazw, województwa, makroregiony, regiony, typ uczelni, formy studiów.
Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: typ uczelni, forma studiów.
Uczelnie, zamiejscowe jednostki organizacyjne, w przekrojach: liczba, typ uczelni, województwa, regiony, makroregiony, podregiony i powiaty.
Liczba wszczętych przewodów doktorskich i wszczętych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: płeć, typ uczelni, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, województwa, makroregiony, regiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020),
 • Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r. (Październik 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo wyższe (Maj 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Education and training (Listopad 2020, Wrzesień 2021, Listopad 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Education (Listopad 2020, Wrzesień 2021, Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Szkolnictwo wyższe. Studenci uczelni (Wrzesień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Szkolnictwo wyższe. Absolwenci uczelni (Wrzesień 2020).