Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.01
2. Temat badania
Obiekty i działalność instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci i działalności instytucji kultury i innych jednostek prowadzących działalność kulturalną.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące działalność kulturalną (w tym instytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, rezerwaty przyrody udostępniane w sposób rejestrowany, niebędące muzeami zamki i pałace, planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne).

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność wystawiennicza. Działalność bibliotek. Działalność wydawnicza. Działalność kulturalno-edukacyjna. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Instytucje kultury według rodzaju działalności, struktura instytucji kultury, zasoby instytucji kultury, oferta instytucji kultury, korzystający z oferty instytucji kultury, informatyzacja instytucji kultury, digitalizacja zasobów instytucji kultury, zatrudnienie w instytucjach kultury, źródła finansowania instytucji kultury, zabytki, w tym sakralne, w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wsie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).