Objaśnienia

I. Informacje dotyczące struktury Programu badań statystycznych statystyki publicznej na  rok 2023.

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023, zwany dalej "Pbssp 2023", określa informacje dla każdego badania w zakresie zgodnym z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).

Pbssp 2023 składa się z dwóch części:

Część I. Informacje o badaniach

1. Informacje o badaniach obejmują opisy badań i określają dla każdego badania:

 • symbol (pkt 1),
 • temat (pkt 2),
 • cykliczność (pkt 3),
 • organ lub podmiot prowadzący badanie (pkt 4),
 • cel (pkt 5),
 • zakres podmiotowy (pkt 6),
 • zakres przedmiotowy (pkt 7),
 • źródła danych (pkt 8),
 • rodzaje wynikowych informacji statystycznych (pkt 9),
 • formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych (pkt 10).

2. W zakresie przedmiotowym badania (pkt 7) ujęte są obszary, z których są wykorzystywane wybrane dane dla osiągnięcia przyjętego celu badania i są niezbędne w procesie opracowywania danych wynikowych. Zakresu przedmiotowego badania nie należy utożsamiać z zakresem wynikowych informacji udostępnianych w wyniku realizacji badania.

3. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępniania zostały opisane dla każdego badania w pkt 9 i 10.

4. Wynikowe informacje statystyczne opisane w pkt 10 są udostępniane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, tj. na zasadzie równoprawnego, równorzędnego i równoczesnego dostępu do nich dla wszystkich podmiotów.

Część II. Informacje o przekazywanych danych

1. Informacje o przekazywanych danych dla potrzeb badań ujętych w Pbssp 2023 są prezentowane jako zestawy danych, które obejmują:

 • źródło danych (rubr. 1.2),
 • podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji (rubr. 1.3),
 • zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych (rubr. 1.4),
 • częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania (rubr. 1.5),
 • poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych (rubr. 1.6),
 • symbol badania, w którym wykorzystywane są dane (rubr. 1.7).

2. Każdy zestaw danych ma symbol i nazwę. W przypadku danych pozyskiwanych bezpośrednio od respondentów symbol i nazwa zestawu danych odnoszą się do odpowiedniego symbolu i odpowiedniego tytułu sprawozdania statystycznego, ankiety lub kwestionariusza. W przypadku gdy źródłem danych są systemy informacyjne, tj.: rejestry urzędowe, systemy informacyjne administracji publicznej, systemy innych instytucji, symbol zestawu składa się ze skrótu nazwy podmiotu prowadzącego lub przekazującego dane, nazwy źródła oraz numeru zestawu z danego źródła, np. KPRM CEPIK 02. Nazwa zestawu odnosi się do zawartości danych w zestawie. Zestaw danych obejmuje wyciąg danych z określonego systemu.

3. Aby przekazać przejrzyste informacje o prowadzonych badaniach i wykorzystywanych w nich zestawach danych zastosowano elementy łączące obydwie części Pbssp 2023, tj.:

 1. w części I w opisie badania w pozycji "źródła danych" wskazane są nazwy zestawów danych, wykorzystywanych w opisywanym badaniu z podaniem liczb porządkowych (lp.), pod którymi zostały opisane zestawy danych w drugiej części Pbssp 2023,
 2. w części II w opisie każdego zestawu w pozycji "symbol badania, w którym wykorzystywane są dane", zostały podane symbole badań (z pierwszej części Pbssp 2023), w których wyniki opracowywane są z wykorzystaniem danych z opisywanego zestawu.

4. Opisy zestawów danych są pogrupowane w bloki. W pierwszej kolejności opisywane są zestawy danych, dla których źródłem danych jest dotychczasowy formularz lub ankieta, a następnie zestawy pochodzące z systemów informacyjnych.

5. Zakres przekazywanych danych w zestawach danych pozyskiwanych bezpośrednio od respondentów został opisany w postaci nazw pakietów.

6. Pakiet jest to grupa zmiennych charakteryzujących określony obszar tematyczny. Zmienne z zestawów mogą być wykorzystane w wielu badaniach. Symbole badań, w których są wykorzystywane zestawy, zostały ujęte w rubryce 1.7. Jeżeli w zestawie są dane osobowe obejmujące dane z katalogu określonego w art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby, to w rubryce 4 został wymieniony szczegółowy ich zakres. Celowość i niezbędność przekazywania danych osobowych w zestawach jest uzasadniona w opisie badania, w części pierwszej Pbssp 2023.

7. Zakres przekazywanych danych w zestawach danych pochodzących z systemów informacyjnych został opisany w postaci zmiennych.

II. Informacje o formatach przekazywanych danych

1. Dane są przekazywane z wykorzystaniem formatów, o których mowa w art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Formaty przekazywanych danych będą udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i dodatkowo na stronie internetowej organu lub podmiotu prowadzącego badanie statystyczne w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Szczegółowy format przekazywanych danych w zestawach danych, które zostały opisane w Części II. Informacje o przekazywanych danych, obejmuje: nazwę pakietu, nazwę zmiennej/pytanie, grupowanie podstawowe, grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru, listę dopuszczalnych odpowiedzi na pytania, jednostki miary, charakter zmiennej, okres obserwacji.

3. W Biuletynie Informacji Publicznej GUS, w zakładce Działalność statystyki publicznej / Program badań statystycznych statystyki publicznej, jest zamieszczona wersja Pbssp 2023 zawierająca linki pozwalające na przemieszczanie się pomiędzy obydwiema częściami Pbssp 2023. Na stronie internetowej GUS w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. będą udostępnione pakiety i zawarte w nich zmienne oraz formaty przekazywanych danych.

III. Dodatkowe objaśnienia dotyczące wybranych pojęć

1. W przypadku danych z systemów informacyjnych podmiot przekazujący dane najczęściej jest tożsamy z podmiotem prowadzącym system informacyjny.

2. Pojęcie osoby pracującej mieści w swoim zakresie pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz obejmuje:

 1. pracodawcę i pracujących na własny rachunek,
 2. osoby wykonujące pracę nakładczą,
 3. agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów),
 4. członków spółdzielni produkcji rolniczej,
 5. duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

3. Umieszczone potoczne nazwy państw należy rozumieć w sensie geograficznym.

4. Stosowane pojęcia, dotyczące zjawisk i procesów demograficznych, są powszechnie wykorzystywane w pracach naukowych i literaturze przedmiotu z tego zakresu.

5. Podmioty przekazujące dane – w przypadku zestawów danych z systemów informacyjnych administracji publicznej jako podmioty zobowiązane do przekazania danych osobowych wskazane są – co do zasady – urzędy obsługujące podmiot/organ odpowiedzialne za realizację wynikających z przepisów prawa zadań z dziedziny, której dotyczą przekazywane dane. Tryb przekazania danych osobowych do GUS jest uzależniony od sposobu realizacji tych zadań, który został przyjęty przez podmiot/organ. Jeżeli podmiot/organ realizuje zadania przy pomocy podporządkowanych jednostek organizacyjnych będących administratorami danych osobowych, wówczas dane te przekazują bezpośrednio podmiot/organ odpowiedzialny za realizację zadań albo podporządkowana mu jednostka organizacyjna.