Postanowienia ogólne


1. Jeżeli respondent, będący podmiotem gospodarki narodowej, upoważnia osobę trzecią do przekazania w jego imieniu danych wynikających z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023, wówczas czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla respondenta, który ją upoważnił.

2. Jeżeli respondent, będący podmiotem gospodarki narodowej, w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, wówczas dane dotyczące tego podmiotu przekazuje syndyk masy upadłości.

3. W przypadku przekształcenia podmiotu lub przejęcia podmiotu przez inny podmiot gospodarki narodowej przekazywanie danych za ten podmiot, wynikające z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023, spoczywa na podmiocie, który jest następcą prawnym.

4. Dane są przekazywane do wskazanego w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 miejsca przekazania danych w postaci elektronicznej, o ile nie wskazano inaczej, w szczególności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego system statystyki publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych. Jeżeli w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 jest wskazana wyłącznie postać elektroniczna przekazania danych, to respondent lub podmiot w jego imieniu przekazujący dane przekazują je w tej postaci, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest wskazany podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5, wówczas dopuszczalne jest przekazywanie przez niego danych w postaci papierowej.

6. Jeżeli dane z systemów informacyjnych są przekazywane w postaci elektronicznej to zalecanym formatem przekazania danych dla danego zestawu jest jeden ze wskazanych formatów: .xml, .csv, .xls, .xlsx, .dbf.

7. Jeżeli przekazywanie danych jest uzależnione od liczby osób pracujących, wówczas liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych. Liczba osób pracujących jest przyjmowana na podstawie danych administracyjnych aktualizowanych danymi statystycznymi.

8. Jeżeli przekazywanie danych jest uzależnione od przeważającego rodzaju działalności podmiotu według Polskiej Klasyfikacji Działalności – wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.) – jest ona określana na podstawie danych statystycznych ze sprawozdań statystycznych. Zaklasyfikowanie przez podmiot gospodarki narodowej przeważającego rodzaju działalności według klasyfikacji PKD w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON nie musi bezpośrednio wpływać na działalność określoną dla potrzeb badań statystycznych.