Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 01 – dane dotyczące płatników składek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Płatników Składek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2025 r. za listopad 2024 r., do 20 lutego 2025 r. za grudzień 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwisko. Drugie imię. Imię. Adres zamieszkania. Numer oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek. Data urodzenia. Nazwa pełna. Nazwa skrócona płatnika. Nazwa organu wydającego uprawnienie do prowadzenia pozarolniczej działalności. Numer uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Liczba umów o dzieło zawartych przez płatnika. Kod rodzaju uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności. Obywatelstwo. Osoby objęte ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie. Adres prowadzenia działalności gospodarczej. Adres do korespondencji. Adres siedziby. REGON. PESEL. NIP. Kod numeru deklaracji/rodzaj płatnika. Adres poczty elektronicznej płatnika
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.21.10 1.23.02 1.24.01 1.29.09 1.61.05 1.61.17 1.67.03 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024