Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 01 – dane dotyczące ubezpieczonych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2025 r. za listopad 2024 r., do 20 lutego 2025 r. za grudzień 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer PESEL płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Płeć. PESEL. Kod pracy w szczególnych warunkach / szczególnym charakterze. Wymiar czasu pracy. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Kod świadczenia / przerwy w opłacaniu składek. Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez płatnika. Rok, za który należny był przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kod tytułu ubezpieczenia. Rodzaj ubezpieczenia. Data objęcia ubezpieczeniem. Adres zamieszkania. Obywatelstwo. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego. Okres (od–do), za jaki wystąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Data urodzenia. Adres do korespondencji. Adres zameldowania. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Przychód należny za inny rok kalendarzowy niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Okres wykonywania pracy nauczycielskiej. Wymiar zatrudnienia – nauczyciel. Zawód wykonywany przez ubezpieczonego. Numer telefonu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.21.10 1.21.14 1.23.02 1.23.07 1.23.26 1.24.01 1.24.10 1.29.09 1.29.21 1.61.17 1.67.03 1.80.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024