Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
SOF-4s – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i kółek rolniczych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-4s – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i kółek rolniczych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samorząd gospodarczy; kółka rolnicze;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 kwietnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Finansowe aktywa i pasywa. Nakłady inwestycyjne. Pracujący. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Środki trwałe brutto. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025