Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MC PESEL 11 – dane o osobach żyjących
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji 2 razy w roku do 30 sierpnia 2024 r. według stanu na 30 czerwca 2024 r., do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię. Drugie imię. Kolejne imiona. Nazwisko. Nazwisko rodowe. Imię matki. Nazwisko rodowe matki. Imię ojca. Nazwisko rodowe ojca. Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Kraj urodzenia – kod kraju i nazwa kraju. Stan cywilny. Płeć. Numer PESEL. Numer PESEL matki, jeżeli został nadany. Numer PESEL ojca, jeżeli został nadany. Kraj obywatelstwa lub status bezpaństwowca – kod kraju i nazwa kraju. Imię małżonka. Nazwisko rodowe małżonka. Numer PESEL małżonka, jeżeli został nadany. Data zawarcia związku małżeńskiego. Data rozwiązania związku małżeńskiego. Forma ustania związku małżeńskiego. Data zgonu małżonka. Kraj miejsca zamieszkania – kod kraju i nazwa kraju. Data początku zamieszkania – kraj miejsca zamieszkania. Kraj poprzedniego zamieszkania – kod kraju i nazwa kraju. Data początku zamieszkania – kraje poprzedniego miejsca zamieszkania. Poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały. Data zameldowania na pobyt stały – poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały. Data wymeldowania z miejsca pobytu stałego – poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały. Poprzednie adresy zameldowania na pobyt czasowy. Data zameldowania na pobyt czasowy – poprzednie adresy zameldowania na pobyt czasowy. Data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – poprzednie adresy zameldowania na pobyt czasowy. Adres zameldowania na pobyt stały. Data zameldowania na pobyt stały – adres zameldowania na pobyt stały. Data wymeldowania z miejsca pobytu stałego – adres zameldowania na pobyt stały. Adres zameldowania na pobyt czasowy. Data zameldowania na pobyt czasowy – adres zameldowania na pobyt czasowy. Data upływu deklarowanego terminu pobytu – adres zameldowania na pobyt czasowy. Data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – adres zameldowania na pobyt czasowy. Data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Kraj wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy – kod kraju i nazwa kraju. Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Status cudzoziemca. Seria i numer ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby. Data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku obywatela Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby. Oznaczenie wyjazdu za granicę z zamiarem pobytu stałego i pobytu czasowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.01 1.21.14 1.25.11 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024