Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 01 – dane dotyczące studentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w półroczu do 16 sierpnia 2024 r. według stanu na 30 czerwca 2024 r., do 20 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data skreślenia z listy studentów. Data ukończenia studiów. Imię. Kraj pochodzenia cudzoziemca. Kraj wydania dokumentu tożsamości. Nazwisko. PESEL. Rok urodzenia. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kod TERYT uczelni do której uczęszcza student. Płeć. Adres uczelni do której uczęszcza student. Nazwa uczelni do której uczęszcza student. Drugie imię. Kraj urodzenia. Obywatelstwo. Uzyskany tytuł zawodowy. Poziom studiów. Kierunek studiów. Rok i semestr studiów. Forma studiów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.25.11 1.27.05 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024